Politica KYC și AML

Cea mai recentă actualizare: 2022-08-25

1. Cadru General

Politica de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism („Politica AML” sau „Politica”) stabilește principiile și standardele consecvente ale Globe Monnaie SRL („„Societatea” sau „TOKERO”) în ceea ce privește prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului și este întocmită cu scopul de a asigura desfășurarea activității în conformitate cu obligațiile legale în vigoare cu respectarea practicilor prudente, sănătoase pentru a preveni tentative de a utiliza Societatea și serviciile sale în scheme de spălare a banilor.

1.1. Obiective

Obiectivul prezentei Politici este:

 • prezentarea cadrului CSB/CFT;
 • definirea rolului și responsabilităților persoanelor implicate în procesul CSB/CFT;
 • definirea regulilor de funcționare a cadrului CSB/CFT.

1.2. Cadru Legislativ

 • Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
 • Norme din 2 martie 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019;
 • Ordinul 14/2021 ONPCSB Instrucțiuni de raportare și completare fișiere dbf de raportare ONPCSB;
 • OUG 53/21.04.2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 
 • Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE;
 • Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiente strategice;
 • Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
 • OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.

1.3. Domeniu de aplicare

Prezenta Politică se aplică tuturor clienților, angajaților și contractorilor/ subcontractorilor Societății.

1.4. Definiții

 • Prinspălarea banilor se înțelege schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoana decât subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.
 • Prinfinanțarea actelor de terorism se înțelege punerea la dispoziția unei entități teroriste a unor bunuri mobile sau imobile, cunoscând că acestea sunt folosite pentru sprijinirea sau săvârșirea actelor de terorism, precum și realizarea ori colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea de orice operațiuni financiar-bancare.
 • Beneficiar real – reprezintă orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție ori o operațiune sau o activitate.
 • PrinClient se înțelege orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care Societatea desfășoară relații de afaceri ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se consideră Client al Societății orice persoană cu identificare completa conform politicilor KYC. Până în acest stadiu este considerat Prospect.
 • Persoanele expuse public (PEP) sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii familiilor acestora, precum și persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante. După împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă, Societatea nu mai este ținută să considere persoana respectivă ca fiind expusă public.
 • CSB/CFT – combaterea spălării banilor/combaterea finanțării actelor de terorism;
 • SB/FT – spălarea banilor/finanțarea terorismului;
 • Monede virtuale înseamnă o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată electronic.
 • Transfer de fonduri înseamnă orice tranzacție efectuată, cel puțin parțial, prin mijloace electronice în numele unui plătitor prin intermediul unui prestator de servicii de plată, pentru a se pune fonduri la dispoziția beneficiarului plății prin intermediul unui prestator de servicii de plată, indiferent dacă plătitorul și beneficiarul plății sunt sau nu aceeași persoană și indiferent dacă prestatorul de servicii de plată al plătitorului și prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății sunt identici, inclusiv remiteri de bani, indiferent dacă sunt interne sau transfrontaliere.
 • Furnizor de portofel digital înseamnă o entitate care oferă servicii de păstrare în siguranță a unor chei criptografice private în numele clienților săi, pentru deținerea, stocarea și transferul de monedă virtuală.
 • Oficiu – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

2. Cadrul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism

2.1. Ofițerul de Conformitate SB/FT

În aplicarea prevederilor legislației privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, Societatea are numit un Ofițer de Conformitate SB/FT cu responsabilități în aplicarea Legii 129/2019 și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

2.2. Măsuri de cunoaștere a clienților (KYC)

Pentru identificarea și prevenirea acțiunilor de spălare a banilor Societatea aplică Măsuri de Cunoaștere a Clienților (Know Your Customer – KYC) tuturor clienților existenți și noi, precum și măsuri de cunoaștere/declarare a beneficiarului real. Societatea aplică măsuri de cunoaștere a clienților și măsuri de cunoaștere a clienților existenți în funcție de risc sau atunci când circumstanțele relevante privind clientul se schimbă ori în cazul în care entitățile raportoare au în cursul anului calendaristic relevant obligația legală de a contacta clientul pentru a examina toate informațiile relevante referitoare la beneficiarul real.

Societatea a stabilit un proces de aprobare și încadrare în clase de risc a clienților prin care sunt adoptate măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Pe bază de risc, Societatea aplică măsuri standard, simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientului. Măsurile de implementare permit identificarea, după caz, și a beneficiarului real.

Societatea decide tipul adecvat de măsuri suplimentare privind cunoașterea clientelei, inclusiv cantitatea de informații suplimentare solicitate, precum și întinderea acțiunii de monitorizare crescută, de la caz la caz și în funcție de motivul pentru care o tranzacție ocazională sau o relație de afaceri a fost clasificată ca prezentând un risc ridicat.

TOKERO verifică bazele de date internaționale pentru PEP, prin intermediul unor furnizori terți dedicați.

Încadrarea în PEP se aplică inclusiv:

 • rudelor de grad I ai PEP;
 • persoanelor juridice ale căror beneficiari de facto sunt PEP sau rude de grad I ai PEP;
 • persoane cunoscute ca asociați ai PEP fie ca sunt interpuși ca persoane fizice sau beneficiari ai persoanei juridice.

Societatea nu inițiază și nu derulează relații contractuale cu băncile fictive, nicio persoană sau entitate care face parte din listele OFAC privind țările sancționate sau SDN-urile, lista persoanelor fizice și persoanelor juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism (Hotărârea Guvernului nr. 784/2004) sau lista persoanelor fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism (Hotărârea Guvernului nr. 1.272/2005). În cazul în care încadrarea în aceasta categorie survine pe parcursul desfășurării relației de afaceri, Societatea va respecta prevederile legislației privind sancțiunile internaționale.

2.3. Raportarea

TOKERO are la dispoziție sisteme care îi permit transmiterea promptă, la solicitarea Oficiului și/sau a organelor de urmărire penală, a informațiilor obținute în urma aplicării măsurilor de cunoaștere a clienților și a înregistrărilor legate de tranzacții din ultimii 5 ani.

2.4. Execuția de către terți

TOKERO poate externaliza către alți terți aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, respectând prevederile GDPR aplicabile persoanelor fizice, cu excepția terților situați în state cu grad înalt de risc. Societatea va stabili, pe bază contractuală, obligația terților către care s-a externalizat activitatea de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei de a asigura respectarea prevederilor legale, precum și mecanismele prin care Societatea se asigură de conformarea contractorului cu acestea. Societatea rămâne răspunzătoare pentru aplicarea obligațiilor legale.

2.5. Arhivare

TOKERO păstrează într-o formă admisă în procedurile judiciare, următoarele documente și informații, în scopul prevenirii, depistarii și investigarii posibilelor cazuri de SB/FT:

 1. toate înregistrările obținute prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, ale monitorizărilor și verificărilor efectuate și ale rezultatelor analizelor efectuate în legătură cu clientul, ale dosarelor de client și ale corespondenței, inclusiv ale informațiilor obținute prin mijloacele de identificare electronică necesare pentru respectarea cerințelor de cunoaștere privind clientela;
 2. toate documentele necesare pentru reconstituirea tranzacțiilor.

Documentele și informațiile prevăzute mai sus se păstrează pe toată perioada de desfășurare a relației de afaceri și ulterior, pentru o perioadă de cinci ani de la încetarea relației de afaceri sau de la data tranzacției ocazionale, cu excepția situației în care se impune extinderea perioadei de păstrare a documentelor în scopul de a preveni, depista sau investiga activitățile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, situații în care termenul de arhivare se va prelungi cu perioada indicată de autoritățile competente, fără ca această prelungire să poată depăși cinci ani.

La expirarea perioadei de păstrare, Societatea va șterge datele cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care alte dispoziții legale impun păstrarea în continuare a datelor. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Societate pe baza prezentei legi și cu respectarea legislației în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal doar în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop.

O dovadă a surselor de fonduri (Proof of Sources of Funds - POSOF) este orice (colecție de) document(e) care explică de unde provin fondurile utilizate pentru un depozit fiat și de unde provin activele criptografice utilizate pentru o retragere fiat.

Orice document POSOF prezentat trebuie să acopere toate depozitele sau retragerile efectuate prin metoda de finanțare respectivă.

POSOF individual acceptabil:

 • Declarația fiscală (ultimii doi ani impozabili);
 • Scrisoare de la bancă/contabilitate care să ateste activele;
 • Extras de cont bancar și/sau extras de cont de acțiuni;
 • Fișa (fișele) de salariu care arată veniturile din ultimii doi ani;
 • O scrisoare a unui contabil care să ateste proprietățile imobiliare și moștenirea unui client este suficientă pentru valoarea netă.

POSOF Corporate Acceptabil

 • Finanțe auditate;
 • Declarația fiscală (ultimii doi ani impozabili);
 • Scrisoare de la bancă sau agenție de brokeraj în care se menționează activele;
 • Declarație standardizată de la un schimb de active digitale;
 • Dovada soldului la bursa (bursele) de criptomonede;
 • Mesaj semnat pe portofelul criptografic.